58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy

Kariera

Szukamy nowych Strażników

Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór do pracyna stanowisko Strażnika Straży Miejskiej

Do zadań strażnika (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych wraz z pozostałymi zadaniami określonymi w art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795)

 

Niezbędne wymagania w odniesieniu do kandydatów na strażnika miejskiego:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie był /a/ skazany /a/ prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie uprawnień instruktora samoobrony
 • posiadanie świadectwa ukończonego kursu podstawowego dla funkcjonariuszy SM
 • znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,
 • zamieszkanie na terenie miasta lub powiatu,
 • odporność na stres, dyspozycyjność,
 • dobra znajomość topografii Miasta Wejherowa,
 • aktywność sportowa, prawo jazdy kategorii B i A,
 • posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi ruchu drogowym,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy na stanowisku strażnika miejskiego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Sekretariacie Straży Miejskiej w Wejherowie pl. J Wejhera 8 następujących dokumentów:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu tożsamości, ewentualnie prawa jazdy, książeczki wojskowej (str. 2,3,4,6,8,9),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - uczelni,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:

  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.”

 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro